Wojna w Ukrainie, stosunki polsko-ukraińskie i perspektywa odbudowy ↔ War in Ukraine, Polish-Ukrainian Relations, and Reconstruction Perspectives

15 maja 2024 roku, wraz z Prof. Iwettą Andruszkiewicz i Prof. Svitlaną Kravchenko zaprezentowałyśmy wyniki badań porównawczych na temat skutków pandemii COVID-19 dla percepcji pracy zdalnej i obciążenia nieodpłatną pracą opiekuńczą.

Referat:”Perspektywa nierówności: prekaryjna sytuacja kobiet na rynku pracy w kontekście pandemii COVID-19: Wielka Brytania, Ukraina, Polska” wygłosiłyśmy (hybrydowo) podczas sympozjum: “Wojna w Ukrainie, stosunki polsko-ukraińskie i perspektywa odbudowy”, zorganizowanego na Wydziale Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku.

Wydarzenie poświęcone było współpracy Ukrainy i Polski w warunkach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a także spojrzenim na przyszłość. Nasze badanie prowadzimy od końca 2021 roku. Mamy nadzieję, że jego wyniki i dalsze pogłębione badania będą przydatne w budowaniu równościowych polityk publicznych w Polsce i w Ukrainie.

W projekcie uczestniczą:

  • Dr Eliza Kania, mgr Natalia Phillips – Brunel University London
  • Prof. Iwetta Andruszkiewicz, mgr Natalia Strzemkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
  • Prof. Svitlana Kravchenko (Uniwersytet im. Łesi Ukrainki).

On May 15, 2024, together with Prof. Iwetta Andruszkiewicz and Prof. Svitlana Kravchenko, we presented the results of comparative research on the effects of the COVID-19 pandemic on the perception of remote work and the burden of unpaid care labour.

We delivered our presentation: “Lens of Inequality: Precarious Situation of Women in the Labor Market in the Context of the COVID-19 Pandemic: United Kingdom, Ukraine, Poland” (in a hybrid mode) during the symposium: War in Ukraine, Polish-Ukrainian Relations, and the Perspective of Reconstruction organised at the Faculty of International Relations at Lesya Ukrainka University in Lutsk.

The event was dedicated to the cooperation between Ukraine and Poland under the conditions of the Russian-Ukrainian war, as well as looking into the future. We have been conducting our research since the end of 2021. We hope that its results and further in-depth studies will be useful in building equitable public policies in Poland and Ukraine.

The project team:

  • Dr Eliza Kania, Natalia Phillips – Brunel University London
  • Professor Iwetta Andruszkiewicz, Natalia Strzemkowska (Adam Mickiewicz University)
  • Professor Svitlana Kravchenko (Lesya Ukrainka University)