Spotkanie z prof. Claudią Goldin ↔ Meeting with Professor Claudia Goldin

English version ↓

 

Bariery dla pracy kobiet na przestrzeni dwóch stuleci, walka o zmianę społeczną, znaczenie nieodpłatnej pracy opiekuńczej: badaniu tych zagadnień swoją karierę poświeiła prof. Claudia Goldin. W 2023 roku, jako trzecia kobieta w historii, została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii (będąc równocześnie pierwszą w historii kobietą, której przyznano tę nagrodę samodzielnie). 2 maja 2024 wraz z Prof. Iwettą Andruszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dyrektorka Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM) wzięłyśmy udział w spotkaniu z Prof. Goldin, w ramach wykładu: Why Women Won?, który odbył się na London School of Economics and Political Science. 

“Przeszukując archiwa oraz zestawiając dane historyczne, Goldin udało się przedstawić nowe i często zaskakujące fakty. To, że wybory kobiet często były i pozostają ograniczone przez małżeństwo oraz odpowiedzialność za dom i rodzinę, leży u podstaw jej analiz i modeli wyjaśniających” – napisano w uzasadnieniu Komitetu Noblowskiego. Prof. Goldin jest profesorą ekonomii na Uniwersytecie Harvarda oraz pełni funkcję profesory nauk humanistycznych i przyrodniczych na tej samej uczelni. W latach 1989-2017 była dyrektorką programu Rozwoju Amerykańskiej Gospodarki w NBER (National Bureau of Economic Research) oraz współdyrektorką grupy „Gospodarka a Płeć” w tymże instytucie. Jej badania obejmują szereg analiz, takich jak szanse zarobkowe kobiet, różnice w zarobkach między płciami, nierówności dochodowe, zmiany technologiczne, edukacja i imigracja.

Prof. Goldin w swoich badaniach przygląda się także kategorii nieodpłatnej pracy kobiet. Jak pisze w książce Career and Family: “W różnych czasach grupy poparcia [advocacy groups – przyp. EK] i inne, zwłaszcza zachęcające do lepszego traktowania pracowników opieki, a w szczególności kobiet, dokonywały szacunków wartości bezpłatnej pracy opiekuńczej w całej gospodarce. Najnowsze liczby – całe 20% PKB – są zdumiewające.”

Pod koniec spotkania, po wykładzie prof. Goldin, miałyśmy okazję zadać jej dwa pytania. Jedno dotyczące znaczenia nieodpłatnej pracy kobiet i tego jak odnosi się ona do koncepcji opłacania tego rodzaju pracy lub włączania jej do oficjalnych statystyk. Drugie pytanie dotyczyło tego, w jaki sposób mówić o znaczeniu równości do bardziej tradycyjnych kobiet (uznających tradycyjne wartości). 

W odpowiedzi na nasze pierwsze pytanie prof. Goldin odniosła się do okresu kiedy decydowano o tym czy nieodpłatna pracę opiekuńczą (wykonywaną głównie przez kobiety) włączyć do oficjalnych statystyk (a co za tym idzie pozwolić na jej udział w obliczaniu PKB). Miało to miejsce w latach 30. ubiegłego wieku w USA. Wówczas pracujący (nad kształtem oficjalnych statystyk dotyczących pracy) dla NBER Simon Kuznetz nie zadecydował się na ten krok. Równocześnie badaczka i działaczka Margaret Gilpin Reid prowadziła równoległą kampanię na rzecz włączeni tego rodzaju pracy do obliczeń PKB (o czym Goldin pisze w książce).  

Na nasze pytanie dotyczące nieodpłatnej pracy kobiet Prof. Goldin odpowiedziała: To są ważne kwestie w ekonomii, które sięgają (i nikt nie chce słuchać o tym wszystkim) początków tworzenia krajowego rachunku dochodów. Nikt nie chce o tym słuchać, ale jest to interesujące. Sięga mojego “intelektualnego dziadka”, którym jest Simon Kuznetz. To jest po prostu niezwykle skomplikowane i trudne, aby dodać niepłatną pracę [do oficjalnych statystyk – przyp. EK], ponieważ jest wiele innych rzeczy, które również chcielibyśmy dodać, takich jak zanieczyszczenie środowiska, czy co robimy z czasem wolnym i tak dalej. Jednak to nie oznacza, że to nie ma znaczenia. I myślę, że sposób myślenia o tym jest taki sam, jak odpowiedź, którą dałem na poprzednie pytanie. Nie sądzę również, aby opłacanie przez rząd nieodpłatnej pracy zwykłych ludzi doprowadziło do właściwego rozwiązania tego, co uważamy za problem. Ale myślę, że to jest niezwykle ważne.

Na pytanie dotyczące tradycyjnych, bardziej konserwatywnych kobiet powiedziała: To co robimy [w kontaktach – przyp. EK] z tradycyjnymi osobami w społeczeństwie powinno polegać na tym, że nie umniejszamy ich roli i działamy podnosząco [doceniamy – przyp. EK]. I możemy zobaczyć na przykład w USA i w wielu innych krajach, że w miarę wzrostu poziomu edukacji tych osób, mogą one mieć zarówno karierę, jak i rodzinę. To zagadnienie w pewnym sensie rozwiąże się samo. Są ludzie, którzy są tradycyjni nie ze względu na normy społeczne, ale z powodu własnych systemów wierzeń. I to jest ich odpowiedzialność. 

Zapis wydarzenia jest dostępny pod linkiem na YouTube

Barriers to women’s work over two centuries, the fight for social change, and the importance of unpaid caregiving work: these are the topics that Professor Claudia Goldin dedicated her career to studying. In 2023, she became the third woman in history to win the Nobel Prize in Economics (and the first woman ever to receive the award solo). On May 2, 2024, together with Professor Iwetta Andruszkiewicz (Adam Mickiewicz University in Poznań; director of the Center for Research on Women’s Participation in Public Space at AMU), we attended a meeting with Professor Goldin as part of her lecture “Why Women Won?” which took place at the London School of Economics and Political Science.

By searching through archives and compiling historical data, Goldin managed to present new and often surprising facts. The fact that women’s choices were and often remain constrained by marriage and responsibilities for the home and family is at the core of her analyses and explanatory models,” stated the Nobel Committee in their justification. Prof. Goldin is a professor of economics at Harvard University and also holds the position of professor of arts and sciences at the same institution. From 1989 to 2017, she was the director of the Development of the American Economy program at the NBER (National Bureau of Economic Research) and co-director of the “Economy and Gender” group at the same institute. Her research includes a range of analyses, such as women’s earning opportunities, gender wage gaps, income inequalities, technological changes, education, and immigration.

Prof. Goldin’s research also looks at the category of unpaid women’s work. As she writes in the book Career and Family: “At various times, advocacy groups and others, especially those encouraging better treatment of care workers in general and women in particular, have made estimates of the value of unpaid care work in entire economy. The latest numbers – a full 20% of GNP – are staggering.”

At the end of the meeting and prof. Goldin’s lecture, we had the opportunity to ask Prof. Goldin two questions. One concerning the significance of unpaid women’s work and how it relates to the concept of paying for this kind of work or including it in official statistics. The other question was about how to discuss the importance of equality with more traditional women. In response to the first question, Prof. Goldin referred to the period when it was decided whether unpaid care work (mainly performed by women) should be included in official statistics (and thus allowed to participate in calculating GDP). This took place in the 1930s in the US. At that time, working (on the shape of official statistics concerning labour) for NBER, Simon Kuznetz did not decide to take this step. Simultaneously, researcher and activist Margaret Gilpin Reid led a parallel campaign to include this type of work in GDP calculations (as Goldin mentions in the book).

To our question about unpaid women’s work, Prof. Goldin answered: So, these are important issues in economics, which goes back to (and nobody wants to hear all about this) to how we formed a national income accounting in the first place. No one wants to hear about this. But it is interesting. This goes back to my intellectual grandfather, who is Simon Kuznetz. It is simply just extremely messy and difficult to, to add in unpaid work, because there are many other things as well that we would like to add in, such as, what do we do about pollution? And what do we do about leisure, and so on and so forth. 

However, that doesn’t mean that it doesn’t matter. And I think that the way to think about this is as to the answer that I gave to the previous question. I also do not think that plain individuals who are doing unpaid work, having the government pay them is going to lead to the correct solution to what we think the problem is. But I think this is extremely important. 

Regarding the question concerning traditional, more conservative women she said: What do we do about traditional people in society is in some sense, not to demean what they do, and, and to be uplifting. And we can see in the US for example, and in many countries, as the levels of education rise in the part of these individuals, they can have both worlds of career and family. That this: in some sense will take care of itself. There are traditional people who are traditional, not in terms of social norms, but in terms of their own belief systems. And for that, you know, that’s they’re doing.

The event recording is available at the link on YouTube